Bếp điện từ Giovani

Bếp điện từ Giovani G44T
Bếp điện từ Giovani G 22T