Bếp điện kết hợp từ Cata

Bếp điện kết hợp từ CATA I 622 FTCI